Hvorfor NCP

Fælles grundlag for NCP i Danmark

Hvorfor skal NCP implementeres ved diætbehandling af individer og grupper:

  • Kvalitetssikring/ kvalitetsudvikling af behandling af patient/borger/klient
  • NCP fordrer en systematisk og kritisk reflekterende tænkning og anvendelse af en fælles ernæringsterminologi
  • NCP tydeliggør den mest hensigtsmæssige ernæringsintervention ved hjælp af PES-redegørelsen (problem - etiology - symptoms)
  • En fælles ernæringsterminologi styrker og sikrer kontinuitet i det monofaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
  • Fremhæver og tydeliggør de faglige kompetencer blandt ernæringsprofessionelle
  • NCP sætter patient/borger/klient i centrum
  • NCP giver klare mål at arbejde med
  • både ift. sundhedspædagogiske-, ernæringsmæssige- og fysiologiske mål
  • NCP åbner muligheder for et internationalt diætetisk samarbejde

Hvordan startede NCP?
NCP kom første gang på tale i 1998, da The Academy nedsatte en arbejdsgruppe på 40 diætister, der skulle beskrive diætbehandlings- og kostvejledningsprocessen. Det gjorde de med den begrundelse, at der manglede begrebsmæssige afklaringer, procesmæssige beskrivelser og evidensbaserede effektmål inden for diætbehandling. Siden arbejdsgruppen i 1998 er der kommet en række publikationer, der løbende har videreudviklet modellen, og efterhånden er den NCP model vi kender i dag blevet skabt.

Det danske arbejde med NCP
En dansk oversættelse af NCP har længe været undervejs, efter at Eva Winther i 00'erne, introducerede modellen i Danmark. Eva Winther har været en stor drivkraft i implementering af NCP, og begyndte at anvende modellen i undervisningen på VIA University College i Aarhus. I efteråret 2012 arrangerede FaKD en temadag omkring NCP modellen. På daværende tidspunkt havde de kliniske diætister i Region Midtjylland og Region Nordjylland allerede deltaget i flere temadage og workshops omkring NCP med fokus på den del af modellen som vedrørte ernæringsdiagnosen. Temadagene blev afholdt af VIA University College i Århus, da de studerende allerede der blev undervist i NCP. Efter den første temadag i FaKD regi, som var en stor succes, blev der afholdt 2 temadage mere med samme indhold i foråret 2013. Også her var deltagerne meget positive, og der var ønske til FaKD om at lede arbejdet med en dansk version af NCP. Dette startede med at sammensætte en terminologigruppe, som bestod af 16 kliniske diætister med særlig interesse for NCP og terminologi. De 16 deltagere var geografisk fordelt over hele landet, havde forskellige funktion og specialer, og hver deres tilgang til hvor fokus var i diætbehandlingen. Efter et enkelt møde hvor terminologien blev diskuteret, blev alle kommentarer samlet til et næsten færdigt materiale.

Hvorfor er det vigtigt?
Modellen er med til at synliggøre vores diætetiske profession og vigtigheden deraf. En anden ting modellen og terminologien bidrager med, er at skabe ensartethed og sikre kvalitet i vores arbejde. Endeligt, kan arbejdet med NCP åbne nye muligheder for et internationalt diætetisk samarbejde, da vi får bedre muligheder for at sammenligne vores arbejde på tværs af landegrænser. Dette samarbejde fører også til muligheder for at indsamle data omkring diætbehandling og outcome, i forbindelse med at der anvendes et ensartet sprog (NCP).

De danske oversættelser

Vores hensigt er løbende at revidere den danske oversættelse af eNCPT. Nogle termer og definitioner kan virke og lyde fremmede i dansk sammenhæng, fordi de kan være svære at oversætte direkte så de passer til danske forhold. Det er meningen, at vi i fællesskab bidrager til udviklingen af det standardiserede sprog, og har du kommentarer til terminologien, både til de engelske termer og den danske oversættelse, er du velkommen til at sende en mail til post@diaetist.dk. Dermed hjælper du med at gøre den næste udgave endnu bedre. Hvis du har forslag til nye termer, er du også velkommen til at sende en mail, som vi så kan viderebringe til The Academy.

 

 

 

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding