Referat af Region Sjællands regionsmøde d. 10.12.15 på Ankerhus, Sorø

Referat af regionsmøde d. 10.12.15 på Ankerhus, Sorø

12 deltagere inkl. forhenværende regionsformand Johnna Byskov og bestyrelsesrepræsentant fra Region Sjælland: Trine Klindt

 

Dagsorden:

  1. 1.    Valg af referent og ordstyrer
  2. 2.    Godkendelse af referat
  3. 3.    TR
  4. 4.    Regionsrådsformand / valg
  5. 5.    Orientering fra bestyrelsen
  6. 6.    Evt.

 

Add. 1:Trine Klindt melder sig som referent og Johnna som ordstyrer. Alle bakker op J 

Add. 2:Referatet godkendes uden at nogen har læst det! Men der blev ikke besluttet andet på sidste møde end at Trine Klindt skulle repræsentere Region Sjælland i bestyrelsen.

Add 3:Johnna er pt. tillidsrepræsentant for sygehusansatte diætister i Region Sjælland (uanset hvilken fagforening de er medlem af) og det vil hun gerne fortsætte med.  Hun kan dog ikke blive officiel tillidsrepræsentant uden at det går igennem K & E. Hun har været bisidder sammen med Henrik fra sekretariatet nogle gange, hvilket har fungeret godt.

Der bør dog af praktiske årsager både være en tillidsrepræsentant for sygehusansatte fra Syd og en fra Nord i Region Sjælland. Johnna går selv videre med den.

Løntillæg for sygehusansatte: Henrik opfordrer til at ansøge ledelserne om løntillæg.

De gennerelle lønændringer i 2015 for diætister må gerne komme med i diætisten.

De fremmødte vil bede Henrik fra FaKD om at lave et fælles skriv om muligheder for tillæg i fremtiden, så vi har nogle fælles retningslinjer, når vi ansøger ledelserne om tillæg.

Vi skal samtidig finde ud af hvilke tillæg der eksisterer i øjeblikket, fx mentor for nyere ansatte diætister, vejledertillæg, erfaringsmæssigt-, fastholdelses- og weekend tillæg.

Vi vil gerne vide hvilke koder de eksisterende tillæg har i lønsystemet - vi beder om anonyme oplysninger blandt medlemmerne via hjemmesiden. Trine Klindt går videre med den.

Det er ikke sikkert det er det samme rundt omkring i regionen eller landet, men vi kan evt. lave et standard skriv.

Pensionstillæg ligger også lavt i forhold til andre faggrupper. Vi skal påvirke Sundhedskartellet for at få et ligeså højt pensionstillæg som i det mindste sygeplejersker. Trine Klindt tager den med til næste bestyrelsesmøde.

Johnna hører Lone Viggers fra region midt om hvad diætisterne har af tillæg i Region midt.

 

Add. 4:Johnna trækker sig som Regionsformand og ingen andre er interesserede. Trine Klindt fungerer derfor også som formand for region Sjælland indtil vi finder en interesseret. Vi søger på FB og hjemmeside.

Regionsmøderne bør ligge i forlængelse af et andet arrangement og 2 gange om året: maj og december, fx i forbindelse med andet møde for regionens diætister i maj og 2. torsdag i december i forbindelse med netværksmøde for Regionens diætister.

Vi mangler også en suppleant til bestyrelsen og alle fremmødte opfordres til at høre på deres arbejdsplads, om nogen kunne være interesseret i enten posten som regionsformand eller som suppleant for Trine Klindt i bestyrelsen.

 

Add 5:Standard informationer til regionsmøder gennemgås og specifikke spørgsmål fra de fremmødte besvares så vidt muligt v. Trine Klindt og Mirian Meinertz

Spørgsmål omhandler bla. Grønne recepter, Politisk påvirkning i forhold til besparelser i regionerne, NCP og Revidering af uddannelsen.

 

Hvor langt er vi i forhold til at kunne udstede recepter?

Svar fra Mette Pedersen læses op og vi bliver enige om at Mette P. bør skrive et notits i Diætisten omkring hvor langt diætisterne er i forhold til at få ordinationsret eller skrive under på recepter. Trine Klindt giver besked til Mette Pedersen.

Hvordan FakD politisk påvirker regionerne, så vi ikke ser flere regionale fyrringer med baggrund i sparekrav som i Region midt?

Trine Klindt svarer: Vi opsøger politikerne, hvilket også bl.a. har resulteret i at vi har fået foretræde for folketingets sundhedsudvalg. Her har vi bla. fremlagt problematikken omkring fyrringer af diætister i Region midt. Derudover er vi aktive i relevante fora, hvor vi gør opmærksom på bivirkningerne/de langsigtede omkostninger ved at sparre diætister væk fra hospitalerne. Det politiske arbejde prioriteres og højt i FaKD og der bliver brugt mange mandetimer på at opnå mere indflydelse på de politiske beslutninger som vedrører vores faggruppe. 

Hvordan er FaKD´s holdning til NCP: Flere af de fremmødte mener at vi skal bringe gøre NCP ned på jorden, så det bliver allemandslære og ikke noget højtraget teori.

Dorte Sunke vil gerne have at bestyrelsen kommer med en udmelding om hvorvidt vi ønsker at NCP skal bruges af alle diætister eller om vi bare anbefaler at diætisterne bruger det. Trine Klindt svarer at vi ikke kan påtvinge vores medlemmer at bruge NCP i deres daglige arbejde, men vi kan opfordre alle til at benytte NCP og vi kan blive ved at tilbyde kurser, hvilket vi også gør i 2016.

Kurserne gennemføres dog kun med et min. antal tilmeldte - kurset må ikke give underskud. Pga. af for få tilmeldte er 2 NCP kurser blevet aflyst i 2015. Sofie er stadig klar som underviser på kommende kurser i NCP.

De fremmødte diætister fra Roskilde sygehus mener at NCP skal være en del af sundhedsplatformen hvis det skal prioriteres hos diætisterne og implementeres på flere sygehuse i regionen.

Revideringen af vores uddannelse: Trine Klindt gennemgår sagen kort og status på revideringen. Vi er alle enige om at der ligger en kæmpe opgave i at finde nok hospitalspraktikker. De nuværende praktikvejledere har ikke tid til flere praktikanter.

Trine Klindt opfordrer alle til at sende deres spørgsmål og overvejelser omkring revideringen af diætistuddannelsen til bestyrelsen inden næste fredag, så de kan indgå i faKD´s samlede høringssvar til den monofaglige styregruppe som arbejder med revideringen af Sundheds- og ernæringsuddannelsen.

 

Add. 6:Vi når ikke evt. af tidsmæssige årsager, men prioriterer det ved næste møde.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding